Prywatyzacja

Sfera reprezentacji – czynności, które wiążą się ze zwrotem przejęcia przez państwo majątku prywatnego (problem gruntów warszawskich i mienia zabużańskiego). Problem prawny, ekonomiczny, moralny.

Reprywatyzacja – zwrot mienia w naturze nie wchodzi w grę (nikt nie odda mienia poza granicami).

Prywatyzacja dotycząca wyłącznie majątków państwowych. Prywatyzacją w rozumieniu ustawy jest obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale spółek SP, które powstały w wyniku komercjalizacji, z wykluczeniem SP i państwowych osób prawnych.

Prywatyzacja wygląda tak:

1 osobowe spółki SP (zoo lub akcyjna) ma utworzony kapiatł zakładowy o określonej kwocie. Spółki te nie opływają w dostatki, nie mogą pozyskać dodatkowych środków. Do istniejącego kapitału spółki prywatny oferent dokłada swoją pulę (gotówka lub aport) i otrzymuje część akcji, staje się wspólnikiem lub akcjonariuszem. Jest to prywatyzacja pośrednia.

Prywatyzacja bezpośrednia – rozporządza się wszystkimi składnikami majątkowymi i niemajątkowymi przez:

– prostą sprzedaż przedsiębiorstwa (art. 551KC)

– do już istniejącej spółki

– oddaje się przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania (przybiera formę leasingu)

Pośrednia prywatyzacja – zbywanie bądź nabywanie akcji. Zbywa ją w imieniu SP minister właściwy do spraw SP. Przed ich zaoferowaniem następuje w spółce obligatoryjna analiza dotycząca majątku, perspektyw rozwoju, spółki , oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, zwrócić uwagę na sposób oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Tryb zbywania tych akcji ściśle uregulowany:

  1. Oferta publicznie ogłoszona
  2. Przetarg publiczny
  3. Rokowania podjęte na podstawie publicznego funduszu

RM może wyrazić zgodę do innej osobowej spółki SP. Zbycie akcji w innym trybie jest z mocy prawa nieważne. Możliwość zakupu w celu ratalnym ( 1 rata – co najmniej 20% ceny, a reszta spłacana nie dłużej niż 5 lat). Ważne by forma zapłaty za akcje miała przejrzystość procedur, zapewniają bezpieczeństwo. Pewna forma zachętą dla pracowników – gwarantuje się im pulę akcji, gdy spółka poddana prywatyzacji (otrzymują je za darmo, gdy obca osoba nabywa akcje; 15% puli akcji ma być rozdysponowana wśród pracowników oraz grupy rolników i rybaków).

– bezpośredni pracownicy

– rolnicy i rybacy związani umowami kontrakcyjnymi

Akcje mają pewną wartość nominalną. Iloczyn liczby uprawnionych pracowników razy 18 średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (24 średnie, gdy nie ma zobow SP). Podział reguluje się wg stażu pracy. Rolnicy i rybacy pulę mogą wykorzystać tylko w jednym przedsiębiorstwie. Akcje są zamrożone. Nie ma możliwości zbycia (3lata dla członków Zarządu). Pracownicy składają oświadczenia, że nie nabywają akcji w innym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcy mający wysoki status finansowy mają szansę otrzymać zastrzyk finansowy (np. bank PKO BP – akcje mogły się znaleźć w obrocie). Budziło to poważną wątpliwość.

Prywatyzacja bezpośrednia – rozporządzanie wszystkimi składnikami. Jest pewna granica prawna – tylko przedsiębiorstwa które spełniają łącznie 2 przesłanki:

– wartość sprzedaży w roku poprzedzającym jest nie wyższa niż 6 mln Euro

– wysokość własna funduszy na rok poprzedzający sprzedaż jest nie wyższa niż 2 mln Euro (w zł)

RM może udzielić zgody mimo to na prywatyzację.

Pracownicy przechodzą na zasadzie art. 231KH. Stroną stosunku pracy staje się nabywca. Forma oferty i przetargu. Sprzedaż na raty (20% i reszta na 5 lat). Rokowania na podstawie publicznego ogłoszenia. Akcjonariusz spółki – wkłady na pokrycie co najmniej 25% kapitału zakładowego. Próg obniżony o 10% jeżeli pracownicy wnoszą.

Oddanie do nieodpłatnego korzystania na zasadzie umowy leasingu. Ponad połowa pracowników przedsiębiorstwa musi przystąpić do spółki, a akcjonariusze wyłącznie osoby fizyczne. Umowa za okres nie dłuższy niż 15 lat. Po upływie tego okresu, jeśli raty leasingu spłacone – własność przedsiębiorstwa zostaje przeniesiona na spółkę. Po upływie 2 lat, jeśli co najmniej 1/3 należności zostanie spłacona minister ds. SP wykonuje. Umowa może być rozwiązana gdy spółka nie spełnia zobowiązań. Nie przysługuje zwrot nakładów poniesionych świadczeń!

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *