Proces komercjalizacji

Minister sporządza akt komercjalizacji przedsiębiorstwa. Akt notarialny – forma. Zastąpiono go aktem komercjalizacji. Zawierał on:

  1. Nadawał spółce statut spółki
  2. Ustalał wysokość kapitału zakładowego
  3. Imiona i nazwiska członków Zarządu i Rady Nadzorczej
  4. Wskazanie osoby upoważnionej do złożenia wniosku

Akt komercjalizacji zastępował czynności przewidziane w KSH. W momencie jego dokonania sukcesja dotyczyła tez stosunków pracy. Pracownicy byli automatycznie pracownikami nowej spółki. Rada Nadzorcza zamiast Rady Pracowniczej, a w miejsce dyrektora – Zarząd.

Rada Nadzorcza – 5 osób, 2 mandaty dla przedstawicieli pracowników. W przypadku małych przedsiębiorstw powoływanie Rady Nadzorczej było fakultatywne, jeśli jej nie było funkcja przechodziła na wspólnika. Przedsiębiorstwo państwowe – bilans zamknięcia, dla spółki. Żeby nie zniechęcać dyrektorów do przekształceń – ustawa gwarantowała im, że na I kadencję do zarządu jako przewodniczącego powołuje się tego dyrektora chyba, że nie wyrazi on zgody.

Wniosek o wpisanie spółki do rejestru. Dniem komercjalizacji jest 1 dzień miesiąca już po wpisaniu do KRS. Jedynym akcjonariuszem spółki – SP; członków spółki powołuje i odwołuje Wlane Zgromadzenie – reprezentantem urzędnik państwowy. Sztuczność pewna, bo organy jak w spółkach, a zarząd (zgromadzenia wspólników), a urzędnik SP podejmuje decyzje. Funkcjonowanie organów dotknięta specyfiką, nie ma zrównoważenia interesów. Ważne by w czasie trwania kadencji członkowie Rad Nadzorczych nie mieli interesów konkurencyjnych (nie pozostawanie w stosunku pracy, posiadać akcji w przedsiębiorstwach które tworzą spółkę, członek Rady Nadzorczej nie powinien wykonywać działań, które mogłyby stronniczość czy interesowność z jego strony, np. osoba która pełni funkcję w organizacji związkowej z wyboru, przewodniczący związku zawodowego i cżłonek Rady Nadzorczej – rodzi konflikt interesów). Gdy SP przestaje być jedynym akcjonariuszem spółki, ulega zmianie.

– Rada do 6 członków – 2 członków Rady Nadzorczej ze strony pracowników

– Rada od 7 do 10 członków – 3 przedstawicieli ze strony pracowników

– Rada ma skład 11 osób lub większy – 4 przedstawicieli ze strony pracowników

Wybierani w wyborach tajnych, bezpośrednich i powszechnych. Nie można przez okres 1 roku zmienić lub wypowiedzieć umowy o pracę. Upychano do tych Rad Nadzorczych znajomych. Ustawodawca postawił granice. Jeśli chodzi o SP nie mogą:

– osoby zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, biurach posłów parlamentu europejskiego

– osoby, które wchodzą w skład organów partii politycznych lub zatrudnionych przez partię

Pracownicy w spółkach skomercjalizowanych mieli ważne uprawnienie – jeśli było ich powyżej 500 to pracownicy mieli prawo do wyboru reprezentanta w zarządzie.

Kontrakt menadżerski przeniesiono do komercjalizacji. Kontrakt dla osób fiz. Mamy do czynienia z zarządem 1 osobowym. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza. Zawiera się z tą osoba umowę. W umowie:

  1. Obowiązki managera, zwłaszcza w zakresie zmian i usprawnień
  2. Wynagrodzenie managera, skorelowane z wynikami spółki
  3. Czas zawarcia umowy
  4. Przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy

Komercjalizuje się przedsiębiorstwa państwowe, to nie można ich było sprzedać, by przeprowadzić prywatyzację.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *