Funkcje ekonomiczne państwa w prawie

Klasyfikacja nadzoru – nadzór można klasyfikować z punktu widzenia różnych kryteriów. Często pojawia się tego typu rozróżnienie, które za podstawę klasyfikacji bierze przedmiotowy charakter tych działań nadzorczych i równocześnie ich zakres. Stanowi to podstawę dla wyróżnienia : 1) Nadzór prewencyjny – jest najczęściej wykorzystywany przez państwo na etapie tworzenia danego podmiotu gospodarczego, a więc podejmowania przez niego działalności gospodarczej. Przykładem organu który wykorzystuje ten nadzór prewencyjny jest Sąd Rejestrowy który jest organem ewidencyjnym prowadzącym rejestr działalności regulowanej, 2) Nadzór weryfikacyjny – jest to nadzór nad działalnościami gospodarczymi podmiotu nadzorowanego(przedsiębiorcy). Przykładem nadzoru weryfikacyjnego jest tzw. nadzór regulacyjny. To dotyczy tych sfer działania określonych przedsiębiorców którzy mają istotne znaczenie społeczne, infrastrukturalne, ogólno-gospodarcze. Taki typ nadzoru zauważamy w działaniach : Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 3) Nadzór represyjny – najczęściej konstruowany jest dla sprawdzenia procesu decyzyjnego u przedsiębiorcy, a więc decyzja dyrektora, uchwała rady nadzorczej, uchwała zarządu, decyzje prezesa zarządu – to przede wszystkim bierze się pod lupę. Ale nie tylko. Ten nadzór może również w swych konsekwencjach dotykać podmiotu gospodarującego – przedsiębiorcy. Mogą też być pewne represje stosowane wobec osób kierujących działalnością u danego przedsiębiorcy.

Działania ochronne państwa w sferze gospodarki – dotyczą one zarówno ochrony interesu publicznego jak i ochrony interesu prywatnego. § W interesie publicznym sensem tych działań ochronnych jest przede wszystkim to aby ochronić interes publiczny rozumiany jako pewne podstawowe interesy które ma cała gospodarka, wszyscy uczestnicy tej grupy rynkowej, a więc zarówno przedsiębiorcy, kontrahenci tych przedsiębiorców, jak i konsumenci. §W interesie prywatnym celem tych działań ochronnych jest przede wszystkim obronienie tej autonomii podmiotu, który jest niezależnym samorządowym podmiotem, wobec którego działania ingerencyjne mogą być podejmowane ale musimy uregulować przede wszystkim dostępność do tej działalności gospodarczej. Rodzaje działań ochronnych które tutaj państwo musi podejmować dotyczą zarówno problematyki prawa materialnego, procedur jak i strony instytucjonalnej. W znaczeniu materialno-prawnym zwracamy tutaj uwagę na system środków ochronnych, które mogą przedsiębiorcy wykorzystać. Przy działaniach ochronnych należy też patrzeć na procedury. Po pierwsze czy jest ich wystarczająca ilość, czy są one dostatecznie wyspecjalizowane, czy nie blokują one dostępności do wymiaru sprawiedliwości, czy nie są zbyt przewlekłe i czy gwarantują obiektywizm orzekania. Chodzi o to czy wytaczając powództwo mamy stosowne gwarancje materialne praw strony, wystarczające możliwości przedstawienia dowodów, naszych racji i poglądów. Nad tym ma czuwać niezawisły sąd, który powinien być kompetentny.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *